Europakorridoren ger en oundgänglig kapacitetsökning för godstrafik

Allt mer gods transporteras idag på järnväg och kurvan pekar uppåt. Men dagens järnvägsnät klarar inte en högre belastning. Om inget görs, kommer lastbilstrafiken att öka med 44 % fram till 2020. Bara denna ökning innebär 2.500 lastbilar per dag.

godstag

Med en utbyggd höghastighetstrafik kan dessa 2 500 lastbilar ersättas av 60 godståg per vardag. Europakorridoren innebär nämligen att de flesta snabbtåg kan tas bort från västra och södra stambanorna, vilket kraftigt ökar kapaciteten för godståg på dessa banor.

Mycket stora godsmängder går idag på lastbil i utrikestrafiken – totalt 37 miljoner ton år 2006. Drygt hälften, eller 5.500 lastbilar, ska söderut mot Danmark och den europeiska kontinenten. Det motsvarar mer än 200 lastbilar per timme eller en lastbil var 15:e sekund.

Om utvecklingen tillåts fortsätta kommer lastbilstrafiken att gå om sjöfarten, som transporterade 41 miljoner ton exkl malm och olja, medan endast 7 miljoner ton gick på järnväg. 37 miljoner ton motsvarar ca 10.000 lastbilar per vardag.

vastra-stam

Västra stambanan är av stor betydelse för näringslivet genom kopplingen till Göteborgs hamn, som är den största transoceana hamnen i Norden. Södra stambanan är av stor betydelse som en pulsåder för utrikestrafiken till kontinenten. Båda banorna är också mycket betydelsefulla för inrikes godstransporter och persontrafik.

Västra stambanan är i dag i praktiken fullbelagd mellan Hallsberg och Göteborg. Södra stambanan kännetecknas av stora förseningar som följd av blandningen av olika tågslag.

Danmark har beslutat att bygga en fast förbindelse för både väg och järnväg genom en tunnel under Fehmarn Bält (Rödby-Puttgarden), som planeras stå klar 2022.

Det innebär att det kommer att gå att köra godståg en kortare väg utan avbrott mellan Malmö och Maschen i Hamburg och att transporttiden kommer att minska från ca 8 timmar till 6 timmar.

Simuleringar visar att när Europakorridoren är utbyggd, går det att köra 2-3 gånger fler godståg under dagen.

En ökad kapacitet för godstransporter på stambanorna innebär att svenskt näringsliv kan erbjudas kostnadseffektiva transporter med hög kvalitet som är långsiktigt hållbara.

I ett läge när lastbilstrafiken blir dyrare genom högre drivmedelspriser och vägavgifter är det viktigt att det finns alternativ för exportindustrin. Forskarna är också överens om att vi måste effektivisera befintliga transportmedel, byta drivmedel och i större utsträckning övergå till energieffektivare transportmedel för att klara klimatkrisen.

Järnvägen är det energieffektivaste transportmedlet genom lågt rullmotstånd, det gäller särskilt vid stora transportvolymer som i trafiken på stambanorna. Eldriven järnväg kan köras på el som kan produceras på valfritt sätt från vindkraft till kärnkraft. Därmed kan den bidra till att lösa miljö- och klimatproblemen.

x2000-2008

Exempel på tidtabell med 2008 års persontrafikintensitet. Röda tåg är X2000 (Stockholm – Malmö), blå interregio- och regionaltåg och gröna godståg. I detta exempel ryms 7 godståg på två timmar, det vill säga 3,5 godståg/timme.

x2000-2020

Exempel på tidtabell med 2020 års persontrafikintensitet. Röda tåg är X2000 (Stockholm – Malmö), blå interregio- och regionaltåg, och gröna godståg. I detta exempel ryms 13 godståg på två timmar, det vill säga 6,5 godståg/timme. 

Alla spår – befintliga och nya – behövs i den utbyggda korridoren, för att skapa tillräcklig godskapacitet i en långsiktigt hållbar lösning.

godstagtrafiken

Framtida huvudstråk för godstrafiken mellan Sverige och Danmark i Öresunds-regionen.
Enligt förslag från Järnvägsgruppen KTH (G.Troche).