Miljö och säkerhet

När vägtrafiken och flyget noterar sina koldioxidutsläpp per person i kilo, räknar det moderna tåget i mikrogram.

tag-miljo

Det moderna tåget räknar sina koldioxidutsläpp i mikrogram

Det är inte krafterna bakom Europakorridoren ensamma om att ha insett: 2011 presenterade EU-kommissionen en vitbok kring framtidens transporter i Europa. Bland de tio mål man sätter upp för ett konkurrenskraftigt och miljömässigt hållbart transportsystem kan vi notera
– att 30% av vägtransporterna över 300 km bör till 2030 flyttas över till andra transportmedel (och mer än 50% till 2050)
– att längden på nätet för hög-hastighetståg bör tredubblas till 2030 (och vara fullt utbyggt till 2050)
– att ett multimodalt TEN-T stomnät bör upprättas till 2030
– att alla flygplatser i stomnätverket och alla viktiga hamnar ska anslutas till järnvägsnätet till 2050.

Med ett modernt trafiksystem kan stora miljövinster hämtas hem utan att företagens konkurrenskraft och människornas rörelsefrihet begränsas.

Tvärtom, det moderna trafiksystem som inte skadar miljön, ökar våra möjligheter att bevara och utveckla vår välfärd.

Stora järnvägsprojekt ger alltid stora miljövinster.

trafikko

Den tunga vägtrafiken – som idag ökar – skapar både miljöförstöring och olyckor.

Transportsektorn svarar för ca 45% av de svenska utsläppen av klimatgaser  – av dessa kommer mer än 90% från vägtrafiken (2009).
Vägtrafikens utsläpp har dessutom successivt ökat och uppgick 2009 till ca 19 miljoner ton – vilket är ca 10% mer än 1990. Denna ökning består nästan uteslutande av ökade utsläpp från tunga lastbilar. Även personbilstrafiken har ökat i volym, men tack vare modernare och mer bränslesnåla bilar har detta inte inneburit ökade utsläpp.

Stora godsmängder går på lastbil i utrikestrafiken – totalt 37 miljoner ton år 2006. 37 miljoner ton motsvarar ca 10 000 lastbilar per vardag. Drygt hälften, eller 5 500 lastbilar, ska söderut mot Danmark och den europeiska kontinenten. Det motsvarar mer än 200 lastbilar per timme eller en lastbil var 15:e sekund.

Höghastighetståget är världens – utan konkurrens – säkraste transportmedel

I Japan har man kört höghastighetståg sedan 1964 (den första banan byggdes till de olympiska spelen detta år). Sedan dess har trafiken rullat helt utan allvarliga olyckor. Varje dag går nära 300 tåg mellan Tokyo och Osaka.Den genomsnittliga förseningen är 24 sekunder, trots att banan trafikeras i en blandning av direkttåg och tåg som stannar vid alla stationer.

I dag finns höghastighetståg i en lång rad länder och den samlade trafiken är mycket omfattande. Trots detta har i hela världen endast en dödsolycka med höghastighetståg på en höghastighetsbana inträffat, i Kina 2011.

Jämför gärna dessa uppgifter med vad t ex vägtrafiken kostar i människoliv. 2011 dödades 319 personer, bara på de svenska vägarna.
Inget transportsätt kan garantera att olyckor inte kan ske. Men, i jämförelse är höghastighetståget ett transportmedel med unikt hög säkerhet.