Europakorridoren

Sveriges viktigaste järnväg

Hela landet tjänar på nya stambanor i södra Sverige. Därför kan Sveriges viktigaste järnväg inte vänta.

Sveriges viktigaste järnväg

Hela landet tjänar på nya stambanor i södra Sverige. Därför kan Sveriges viktigaste järnväg inte vänta.

I södra Sverige bor två tredjedelar av befolkningen. Här produceras hälften av Sveriges BNP och här finns navet för svensk export. Men kapacitetsbrist på spåren hämmar utvecklingen. Försenade tåg påverkar exporten och näringslivet i hela landet. Med nya stambanor ökar kapaciteten och möjligheterna för landets folk- och företagstätaste regioner. Något hela Sverige tjänar på.

Tillväxten

Allt fler väljer tåget, men kapacitetsbrist på spåren hindrar utvecklingen. Nya stambanor i södra Sverige bidrar till en ökad tillväxt – i hela landet.

Tåget ökar

Allt fler väljer tåget. Sedan millennieskiftet har resandet ökat kraftigt och det är det regionala resandet som ökar mest. Enligt Trafikanalys är trenden tydlig och ihållande – vi reser både oftare och längre på järnväg.

Spårbrist hindrar utvecklingen

Stockholm, Göteborg och Malmö har sämst punktlighet av alla större järnvägssträckor. Det påverkar både affärs- och pendlingsmöjligheter i Sveriges folktätaste delar och hindrar regionernas utveckling. Kommunikationerna mellan södra Sveriges viktigaste högskole- och universitetsstäder är under all kritik.

Nya banor stärker tillväxten

Nya stambanor avlastar spåren och knyter ihop Sveriges folktätaste regioner. Det binder samman stad och land och ger förutsättningar till fler bostäder. En effektivare arbetspendling vidgar arbetsmarknadsregionerna i både stationsorterna och i närområdet. När de nya stambanorna kopplas samman med Arlanda ökar också upptagningsområdet och stärker konkurrenskraften i hela Stockholmsregionen.


Exporten

Svensk export är beroende av hamnen i Göteborg, men trängseln på spåren hämmar kapaciteten. Nya stambanor ökar potentialen för svensk – och skandinavisk – export.

Porten till Europa

I södra Sverige produceras hälften av Sveriges BNP och i Göteborg ligger Sveriges viktigaste hamn. Men inte bara Sveriges, 70 procent av Skandinaviens industrier och befolkning finns inom 50 mil från hamninloppet. Det är porten till Europa och världen, ovärderlig för inte bara svensk export, utan hela Skandinaviens.

Trängseln drabbar näringslivet

Just nu trängs tusentals pendlare med miljontals ton skandinaviska exportvaror på gamla stambanor från 60-talet. Kapacitetsbrist och försenade tåg påverkar exporten och näringslivet i hela Sverige – i hela Skandinavien.

Nya banor ökar exportkraften

Nya stambanor i södra Sverige ökar kapaciteten till Göteborgs hamn. Mer gods kan flyttas från lastbil till järnväg, med större säkerhet, förutsägbarhet och punktlighet som resultat. Det stärker exportkraften och den globala konkurrenskraften för svenskt näringsliv.


Klimatet

Omställningen kan inte vänta. Med nya stambanor får vi ett klimatneutralt och hållbart transportsystem där det gör störst skillnad: i södra Sverige där två tredjedelar av befolkningen bor och arbetar.

Tåget är nyckeln

Enligt Sveriges transportpolitiska hänsynsmål ska utsläppen av växthusgaser minska med 70 procent senast år 2030 (jämfört med 2010) och antalet omkomna i trafiken ska halveras. Genom den säkra och klimatvänliga tågtrafiken stärks våra möjligheter att nå målen.

Färre avgångar hindrar utvecklingen 

Tåg är världens miljövänligaste transportslag. Det är också ett av de säkraste. Att flytta fler person- och godstransporter från luft och väg till säker och miljövänlig räls är en central del i att nå de övergripande klimatmålen. Viljan finns redan. Nu behövs förutsättningarna. 

Ökar takten i omställningen 

Det övergripande klimatmålet innebär noll nettoutsläpp av växthusgaser år 2045. Det är ett tufft mål. Omställningen kan inte vänta. Med nya stambanor har vi chansen att skapa ett klimatneutralt transportsystem på riktigt, innan det är för sent.


Marknaden

Möjligheterna finns i Europa. En svensk järnväg som harmoniserar med Europeiska banor ökar rörligheten och knyter samman Sverige med viktiga tillväxtmarknader.

Större möjligheter 

EU satsar stort på att förenkla och harmonisera tågtrafiken i Europa. Med Fehmarn Bält-förbindelsen (klar 2028) ökar kapaciteten och möjligheterna för svensk export. Men den gamla järnvägen klarar inte fler transporter.

Från väg till räls

För att dra nytta av fördelarna krävs ett utbyggt och Europakompatibelt svenskt järnvägsnät. Det är först när ett nytt nät finns på plats som Sverige kan öka exporten och förverkliga tankarna i EU:s vitbok om att flytta över godstrafik från väg till tåg även på långa avstånd.

Närmare Europa

Med nya stambanor går vi i takt med EU:s satsningar på en sammanhållen tågtrafik. Det ger bättre förutsättningar för en inre marknad med fri rörlighet och knyter samman Sverige med Hamburg och viktiga tillväxtområden i Europa.


Nu behövs besluten

Sverigeförhandlingens utredare är tydliga – att bygga ut järnvägen skapar enormt positiva samhälls- och klimateffekter. Projektets betydelse för Sverige är stor – nu behövs besluten.

Tiden rinner ut 

Det har gått flera år sedan Sverigeförhandlingen presenterade sitt förslag kring nya stambanor i södra Sverige. Förhandlingarna med kommuner, regioner och näringsliv resulterade bland annat i överenskommelser om över 100 000 nya bostäder längs sträckningen. Men för att nå maximal samhällsekonomisk nytta bör järnvägen stå färdig senast 2035. Tiden håller på att rinna ut.

Lösningen finns

Genom att öka investeringsbudgeten, eller som Europakorridoren förespråkar, skapa en separat ram med finansiering via eget anslag eller lån, behöver inte viktiga infrastrukturprojekt ställas mot varandra. Oavsett lösning utgår vi från att staten står fast vid sitt tidigare budskap: när stambanorna byggs ska inget annat trängas undan.

Vill du veta mer?

Varje månad skickar vi ett nyhetsbrev som berättar mer om vårt arbete. Skriv upp dig nu för att få de senaste nyheterna direkt till din mejlkorg.